وضعیت دینداری در جامعه

به نظر می رسد پرداختن به موضوع دین داری با توجه به موضوعات و مسائل و مشکلات عدیده ای که جامعه ما بشدت درگیر آنهاست به لحاظ نگاه جامعه شناختی کلاسیک از اولویت لازم برخوردار نباشد، لیکن تردیدی نیست از موضع یک دین باور و از منظر ارزش های دینی موضوع دین داری در جامعه از اولویت ویژه ای برخوردار است.

☑️ دین داری و دین باوری حقیقی بر سه رکن اساسی استوار است؛
آگاهی دینی ،
ایمان دینی ،
عمل صالح دینی .
 شاخص عینی دین باوری در زندگی هر دین داری پای بندی عملی به احکام شریعت است، هر چند صرف پای بندی به باید ها و نباید ها دینی بر دینداری حقیقی و کامل یک شخص دلالت نمی کند.

❓ حال سوال این است که بر اساس شاخص های مزبور وضعیت دین داری در جامعه ما چگونه است؟ و سوال مهم تر این که حرکت و جهت عمومی جامعه از این لحاظ به کدام سمت و سویی متوجه است؟

✅ پاسخ به این سوال را هر چند مستند به آمار دقیق علمی نباشد وجدان عمومی جامعه با قاطعیت پاسخ می دهد.
 جامعه ما از سه دهه پیش با سرعت عجیبی از دین داری فاصله می گیرد و امروز بر اساس شاخص عمل به احکام دین به سختی می توان صفت دینی را به جامعه ما در سطع عام نسبت داد.این پاسخ نباید موجب شگفتی شود، زیرا هر کس می تواند میزان پای بندی عمومی جامعه به واجبات و محرمات شرعی را در عینیت جامعه مشاهده کند.

✅ میزان پای بندی عمومی به آموزه ها و احکامی چون راستگویی،وفاداری به عهد، رعایت حقوق دیگران،گزاردن نماز، گرفتن روزه،در جامعه ما به 50 %  نمی رسد و این درصد در شهرهای بزرگ خیلی کمتر است.

✅ نکته جالب و مهم این است که ظاهراً و بر اساس آنچه از برخی منابع آماری خبری آمده اقبال عمومی در جوامع به اصطلاح پیشرفته ( که هستند) و در حال توسعه، درست برعکس است یعنی تمایل روز افزون به معنویات و حتی ایمان دینی سیر صعودی دارد.

✅ سوال دیگر این است که چه علل و عواملی موجب شکل گیری چنین وضعیت و چنین سمت و سویی در جامعه ما گردیده است؟ طوری که برخی شرایط موجود در جامعه ما را حتی در حد دین گریزی عمومی ارزیابی می کنند. در این باره بیشتر سخن خواهیم داشت
دیدگاه های کاربران : (0)

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها

آگاهی دینی   ایمان دینی   عمل صالح دینی