اخبار

۱۳ مهر
ادامه مباحث سخنرانی آقای احمد آیت اللهی - جلسه 130
۱۱ شهریور
سخنرانی آقای احمد آیت اللهی 96/07/09 - جلسه 129
۱۱ شهریور
سخنرانی آقای احمد آیت اللهی 96/07/08 - جلسه 128
۱۱ شهریور
سخنرانی آقای احمد آیت اللهی 96/07/07 - جلسه 127
ادامه مباحث سخنرانی آقای احمد آیت اللهی - جلسه 130

۱۳۹۶/۰۷/۱۳ 6237
سخنرانی آقای احمد آیت اللهی 96/07/09 - جلسه 129

پیرامون موضوع "مبارزه با تحریف دین هدف نهضت نهضت حسینی"

۱۳۹۶/۰۶/۱۱ 6387
سخنرانی آقای احمد آیت اللهی 96/07/08 - جلسه 128

پیرامون موضوع "مبارزه با تحریف دین هدف نهضت نهضت حسینی"

۱۳۹۶/۰۶/۱۱ 6375
سخنرانی آقای احمد آیت اللهی 96/07/07 - جلسه 127

پیرامون موضوع "مبارزه با تحریف دین هدف نهضت نهضت حسینی"

۱۳۹۶/۰۶/۱۱ 6459
  • 1